Historie knihovny v Bílé

První zmínka o založení naší knihovny je v obecní kronice z roku 1920. Z té doby je v evidenci obecní knihovny stále kniha s pořadovým číslem "1", vydaná roku 1919 a to Raisovy spisy. V této knize je i podpis tehdejšího starosty V. Červy.

Kdo v této době půjčoval a kde byly knihy umístěny se nepodařilo zjistit.

Další, již podrobnější zpráva je z roku 1928. V obecní knihovně je 258 svazků knih, v každé knize je vylepen výpůjční řád knihovny, který je schválen Okresním osvětovým sborem v Českém Dubě roku 1923. V kronice je též vzor rastru, kam se zapisovaly výpůjčky.

V době Československé republiky a za války půjčovala knihy paní M. Tesnerová z Bílé č. 20 - Mizerovi. Za druhé světové války byl ovšem osvětový rozvoj obyvatelstva potlačován. Knihy rozděleny po domech a v tajnosti půjčovány. Některé tituly byly zkonfiskovány, některé se bohužel ztratily.

Po válce v roce 1945 byla zvolena knihovní rada, která čítá tři členové. Josef Hartych - řídící učitel, Václav Mizera - rolník z Bílé č. 20, Bohuslav Bláha - rolník z Bílé č. 31. A to je pravděpodobně první zmínka o dlouholetém knihovníkovi. Všechny knihy byly umístěny v domě č. 31 a zde byly pravidelně jednou týdně v neděli půjčovány obyvatelstvu.

Roku 1963 je provedena modernizace zdejší školy. Knihy jsou sem přemístěny a je tedy postaráno o další chod obecní knihovny. Zde také sídlí MNV Bílá.

V nově postaveném kulturním domě je vyhrazena jedna celá místnost pro knihovnu kam se v roce 1965 stěhuje.

V dubnu 1980 dochází ke stěhování kanceláře MNV ze školy do kulturního domu, proto knihovna přichází o prostory a je tudíž zrušena. Knihy jsou umístěny v již nefungující škole. Později byla bývalá místnost knihovny uvolněna, protože kancelář MNV se v roce 1982 přestěhovala do právě dostavěné mateřské školy. MNV Bílá pořídil nové vybavení pro knihovnu za 19 000,- Kč. Zakoupil koberce záclony a nábytek. Na obnově a přestěhování se podílel bývalý knihovník Bohuslav Bláha a s ním jeho vnučka J. Bláhová-Knýřová, která po něm přebírá knihovnu.

Od roku 2019 je knihovnicí Klára Bínová z Bílé.

V současné době patří knihovna pod správu Obecního úřadu v Bílé, který se stará finančně o její chod. Metodický dohled nad knihovnou má Krajská vědecká knihovna Liberec.
Nyní může knihovna nabídnout svým čtenářům ze svého fondu, který čítá 3781 knihovních svazků, čtení jak pro děti tak i pro dospělé. A to nejenom klasické romány, ale i četbu dobrodružnou, historickou, cestopisnou a v neposlední řadě četbu pro milovníky detektivek. Mezi stále a nejvíce půjčované patří ovšem všech devět druhů časopisů, které pro knihovnu objednává a hradí Obecní úřad v Bílé.